Σκοπός του σωματείου είναι:

α) Η Διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα των εργαζομένων,

β) Η Προάσπιση των ελευθεριών των εργαζομένων και η διαφύλαξη των κεκτημένων δικαιωμάτων τους,

γ) Η Ανάπτυξη των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των μελών του και η οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου,

δ) Η Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η ηθική και υλική υποστήριξη σε όσα από αυτά έχουν ανάγκη.

ε) Η Συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και η ενεργητική συμμετοχή τους στο Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα.

στ) Η Ίδρυση οικοδομικού, προμηθευτικού, καταναλωτικού και επισκευαστικού συνεταιρισμού,

ζ) Η Ίδρυση Ταμείου αλληλοβοήθειας μεταξύ των αναξιοπαθούντων και εχόντων ανάγκη βοηθείας μελών του σωματείου.